Firma

Nasza firma powstała w 2007 roku. Nasze doświadczenie w handlu mrożonkami sięga znacznie wcześniejszych lal. Poprzednio działalność oparta była na funkcjonowaniu na rynku w ramach firmy Gallod – producenta i dystrybutora lodów, powstałego w 1991 roku.

Od początku lat dziewięćdzisiątych produkujemy lody najwyższej jakośći, do produkcji których używamy wyłącznie świeżych produktów, pochodzących z bogatych w owoce sadów i plantacji, na których znajduje się zakład. Posiadając rodzinny charakter firma jest gwarancją postrzegania jakości naszych wyborów w stopniu niedostępnymi dla dużych producentów.

O ciągłym ulepszaniu naszej polityki jakości świadczy posiadanie przez nas certyfikatu HACCP.

Jesteśmy dystrybutorem produktów spożywczych mrożonych, produktów konserwowych, wyrobów śledziowych, oraz posiadamy szeroki wybór asortymentu do gastronomii.

W swojej ofercie mamy produkty wiodących marek najwyższej jakości, cieszące się zaufaniem konsumentów. Do współpracy zapraszamy różnego rodzaju punkty gastronomiczne oraz klientów detalicznych na terenie województwa małopolskiego, podkarpackiego oraz śląskiego (posiadamy swoje oddziały w Sanoku oraz Żywcu).

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla klientów GALLOD SP.J.

(podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych)

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia w ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż Administratorem danych osobowych jest Firma Produkcyjno-Handlowa Gallod Bronisław Kłósek, Michał Kłósek spółka jawna z siedzibą w Leszczynie 159, 32-733 Trzciana, NIP 8680005488, REGON 850043066 tel.146136302

2) W sprawach związanych z danymi proszę pisać na adres e-mail ksiegowosc@gallod.pl

3) Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu związanym z:

a) zawarciem i wykonywaniem umów handlowych i o współpracy, w których Państwo jest stroną, w tym między innymi: realizacją zamówień, wystawianiem faktur i innych dokumentów handlowych, komunikacją pomiędzy stronami (podstawa prawna Art. 6, ust. 1, lit. b) RODO)

b) wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym m.in. obowiązków rachunkowych i podatkowych, przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych (podstawa prawna Art. 6, ust. 1, lit. c) RODO)

c) w celach marketingu i promocji produktów, analizy rynku i opracowywania strategii i prognoz, promowania produktów Spółki (podstawa prawna Art. 6, ust. 1, lit. a) oraz f) RODO)

d) dochodzenia należności na podstawie tzw. uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (podstawa prawna Art. 6, ust. 1, lit. c) RODO)

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa wynikający z obowiązków prawnych np. podatkowych nakładanych na Administratora w obszarze księgowości (Art. 6 ust. 1, lit. c) RODO) lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych także po wygaśnięciu umowy , do czasu wycofania zgody.

5) Dane osobowe Klienta i jego przedstawicieli mogą zostać udostępnione:

a) dostawcom systemów informatycznych,

b) firmom doradczym i audytorskim, wywiadowniom gospodarczym, z którymi współpracuje Administrator.

c) podmiotom współpracującym z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych

d) firmom transportowym, firmom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską

e) podmiotom i organom państwowym, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, którymi mogą być między innymi urzędy skarbowe, Minister Finansów, ZUS

f) podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki i instytucje płatnicze)

 

6) Dane osobowe mogą również zostać przekazane innym podmiotom, z którymi współpracuje Administrator w celu analizy rynku i produktu, opracowywania strategii i prognoz, promowania produktów, realizacją obsługi dostawy sprzętu wspomagającego handel oraz innych rozliczeń pomiędzy stronami (te podmioty to między innymi: Unilever Polska sp. z o.o. NIP 521-33-90-341, FHU Gallod-Hurt NIP 8681250161)

7) Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej

8) Klient lub jego przedstawiciele posiadają następujące prawa:

a) prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO

b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art.16 RODO

c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art.17 RODO

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO

e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO

f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO

g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie, na podstawie art.6 ust.1 lit. A) RODO

9) Klient lub jego przedstawiciele mają prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, którym obecnie jest Prezes Urzędu Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10) Podanie przez Klienta danych osobowych jest niezbędne dla celów zawarcia umowy i współpracy z Administratorem. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

11) Klient jest zobowiązany do przekazania niniejszej informacji swoim przedstawicielom, których dane zostaną przekazane Administratorowi w ramach realizacji umowy.

12) Źródłem danych osobowych są dane udostępnione przez Klienta, dane zebrane i udostępnione przez lub w imieniu Administratorów, dane na podstawie dokumentów, dane pochodzące ze stron internetowych, dane z publicznych rejestrów CEiDG oraz KRS.

 

 Klauzula informacyjna dla klientów GALLOD-HURT

(podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych)

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia w ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż Administratorem danych osobowych jest Firma Handlowo-Usługowa Gallod-Hurt Bronisław Kłósek z siedzibą w Leszczynie 159, 32-733 Trzciana, NIP 8681250161, REGON 850043050 tel.146136302

2) W sprawach związanych z danymi proszę pisać na adres e-mail ksiegowosc@gallod.pl

3) Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu związanym z:

a) zawarciem i wykonywaniem umów handlowych i o współpracy, w których Państwo jest stroną, w tym między innymi: realizacją zamówień, wystawianiem faktur i innych dokumentów handlowych, komunikacją pomiędzy stronami (podstawa prawna Art. 6, ust. 1, lit. b) RODO)

b) wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym m.in. obowiązków rachunkowych i podatkowych, przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych (podstawa prawna Art. 6, ust. 1, lit. c) RODO)

c) w celach marketingu i promocji produktów, analizy rynku i opracowywania strategii i prognoz, promowania produktów Spółki (podstawa prawna Art. 6, ust. 1, lit. a) oraz f) RODO)

d) dochodzenia należności na podstawie tzw. uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (podstawa prawna Art. 6, ust. 1, lit. c) RODO)

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa wynikający z obowiązków prawnych np. podatkowych nakładanych na Administratora w obszarze księgowości (Art. 6 ust. 1, lit. c) RODO) lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych także po wygaśnięciu umowy , do czasu wycofania zgody.

5) Dane osobowe Klienta i jego przedstawicieli mogą zostać udostępnione:

a) dostawcom systemów informatycznych,

b) firmom doradczym i audytorskim, wywiadowniom gospodarczym, z którymi współpracuje Administrator.

c) podmiotom współpracującym z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych

d) firmom transportowym, firmom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską

e) podmiotom i organom państwowym, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, którymi mogą być między innymi urzędy skarbowe, Minister Finansów, ZUS

f) podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki i instytucje płatnicze)


6) Dane osobowe mogą również zostać przekazane innym podmiotom, z którymi współpracuje Administrator w celu analizy rynku i produktu, opracowywania strategii i prognoz, promowania produktów, realizacją obsługi dostawy sprzętu wspomagającego handel oraz innych rozliczeń pomiędzy stronami (te podmioty to między innymi: Gallod spółka jawna NIP 8680005488)

7) Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej

8) Klient lub jego przedstawiciele posiadają następujące prawa:

a) prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO

b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art.16 RODO

c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art.17 RODO

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO

e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO

f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO

g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie, na podstawie art.6 ust.1 lit. A) RODO

9) Klient lub jego przedstawiciele mają prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, którym obecnie jest Prezes Urzędu Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10) Podanie przez Klienta danych osobowych jest niezbędne dla celów zawarcia umowy i współpracy z Administratorem. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

11) Klient jest zobowiązany do przekazania niniejszej informacji swoim przedstawicielom, których dane zostaną przekazane Administratorowi w ramach realizacji umowy.

12) Źródłem danych osobowych są dane udostępnione przez Klienta, dane zebrane i udostępnione przez lub w imieniu Administratorów, dane na podstawie dokumentów, dane pochodzące ze stron internetowych, dane z publicznych rejestrów CEiDG oraz KRS.
 

 

  

katalog produktów

 

Zapoznaj się z naszą bogatą ofertą. Posiadamy duży wybór lodów, mrożonek
oraz różnego rodzaju produktów gastronomicznych.

 

 

zainteresowała cię nasza oferta??
zostań naszym partnerem bizesowym!

Separator

historia firmy gallod

Separator

Nasza firma od początku lad 90' produkuje lody najwyższej jakości do których używa wyłącznie świeżych produktów. O ciągłym ulepszaniu świadczy posadanie przez nas certyfikatu HACCP oraz wprowadzenia norm zgzodny z ISO 22000.

 

Od 2007 roku nasza firma zajmuje się rwónież dystrybucją produktów spożywczych mrożonych, produktów konserwowych, wyrobów śledziowych, oraz posiadamy szeroki wybór asortymentu do gastronomii.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą bogatą oferta.

 

 

czytaj więcej ...